Permanent Doctor 0901 696 115
Emergency Hotline 0974 508 479

Board Of Management

Cao Hùng Phú
Giám đốc Điều hành
Từ Thị Anh Tường
Trưởng phòng Hành Chánh
Hoàng Hữu Thế
Kế Toán Trưởng
Nguyễn Thị Thi
Điều Dưỡng Trưởng

dathongbao