Permanent Doctor 0901 696 115
Emergency Hotline 0974 508 479

Trương Văn Minh

BS Tim Mạch
BS Trương Văn Minh............

Lịch làm việc

Thứ Buổi sáng Buổi chiều Buổi tối
Thứ Hai      
Thứ Ba      
Thứ Tư      
Thứ Năm      
Thứ Sáu      
Thứ Bảy      
Chủ Nhật      
dathongbao